به تازگی اضافه شده زمین برای فروش

خرید زمین فروشی در ینی بوازایچی, فاماگوستا, قبرس ینی بوازایچی, فاماگوستا, قبرس

£110,000

خرید زمین فروشی در کالیلند, فاماگوستا, قبرس کالیلند, فاماگوستا, قبرس

£155,000